• بهترین نرم افزار هوشمند
  • شرکت در سهام با آوادا
  • نرم افزار تجارت جهانی
  • نرم افزار کسب و کار اینترنتی
  • ساخت و ساز گسترده در نقاط گوناگون